h官场第42部分阅读 h官场第42部分阅读 ,cf灵狐者全身脱掉的图 cf灵狐者全身脱掉的图 ,韩国女主播蜜桃全集四部 韩国女主播蜜桃全集四部

发布日期:2021年12月03日

Nawigacja

WCAG

Deklaracja dostępności

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Główny Urząd Miar zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie i strony BIP GUM.

Data publikacji strony internetowej: 1.01.2017.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niektórych elementów, wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Żeberkiewicz, adam.zeberkiewicz@gum.gov.pl. Można się także kontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu 22 5819518. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można również składać pod adresem e-mail: gum@gum.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do obszaru kontroli w budynku GUM odbywa się poprzez bramki obrotowe (trypody) systemu kontroli dostępu (SKD) przy użyciu elektronicznych kart dostępu, stanowiących zarazem przepustki dla pracowników Urzędu. Goście i interesanci obsługiwani są w godzinach pracy Urzędu przez recepcję zlokalizowaną przy wejściu głównym do budynku GUM od strony ul. Elektoralnej. Osoby te mogą wchodzić i przebywać na teren Urzędu na postawie przepustki typu "Gość" w towarzystwie etatowego pracownika GUM. Przepustka tego typu jest wystawiana na postawie dokumentu tożsamości danej osoby i tylko do pracowników GUM posiadających prawo przyjmowania interesantów.

  2. Z uwagi na fakt, że budynek GUM jest budynkiem zabytkowym i wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą uprawnionego Konserwatora Zabytków, nie ma w tej chwili możliwości zamontowania platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwie windy: towarową i osobową. Do osobowej nie ma bezpośredniego dostępu z poziomu „0”. Jedyną drogą dla osób niepełnosprawnych jest przejazd przez trzy dziedzińce do windy towarowej.
  3. Przed budynkiem GUM przy ul. Elektoralnej występują ogólnodostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych w miejskiej strefie płatnego parkowania. Parkingi wewnętrzne GUM przeznaczone są przede wszystkim dla pojazdów służbowych GUM i OUM oraz pracowników Urzędu, a także dla różnego rodzaju dostaw i ekip serwisowych.

  4. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren GUM osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.   

Ogólny kontakt do Głównego Urzędu Miar: e-mail: gum@gum.gov.pl tel.:  22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41.

Aplikacje mobilne

Aplikacja Czas GUM: /   

Aplikacja przedstawia aktualny czas urzędowy w Polsce, pobierany z serwerów czasu zlokalizowanych w Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM. Serwery są połączone z państwowym wzorcem jednostek miar czasu i częstotliwości.

 

Aplikacja jest dostępna na platformach:

do góry